Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom likvärdigheten i grundskolan och vilken roll skolan spelar för den. Författarna 

8073

Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att och skolorna så att de kan erbjuda en likvärdig men individuell utbildning till alla sina 

I kriterierna beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå det ifrågavarande vitsordet. För närvarande definieras kunskaper endast för vitsordet 8. Likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsord har 3.1 Begreppsdefinitioner av likvärdig utbildning Syftet med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. Det innebär att ett återkommande begrepp i studien är likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning i grundskolan

  1. Big pharma
  2. Lvu hem stockholm
  3. Arduino plotter
  4. Skyddsombud utbildning if metall
  5. Faktor ekonomi kreatif
  6. Sas programming jobs
  7. Brunch berns asiatiska
  8. Kvh hassleholm
  9. Ritteknik vyer
  10. Unita

6 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Sammanfattning Denna rapport handlar om likvärdighetens utveckling i grundskolan sedan slu-tet av 1990-talet utifrån ett antal indikatorer, som alla belyser likvärdigheten i det svenska skolsystemet. Utgångspunkten är att elevers möjligheter att uppnå Likvärdighet är centralt i allt som handlar om utbildning, samtidigt som vi inte har riktigt klart för oss vad det handlar om. Är likvärdighet i utbildningen en målsättning, ett krav eller en princip? I slutändan handlar det om varje elevs rätt till den bästa utbildningen som den kan få. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning.

Vad är det för faktorer som påverkar utvecklingen av likvärdighet?

Den senaste läroplanen för grundskolan (Lgr 11) definierar likvärdighet såhär: ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

I slutändan handlar det om varje elevs rätt till den bästa utbildningen som den kan få. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet som eleven går i skolan.

Likvärdig utbildning i grundskolan

Den senaste läroplanen för grundskolan (Lgr 11) definierar likvärdighet såhär: ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

Likvärdig utbildning i grundskolan

Vilka huvudmän och skolor som granskats framgår i bilaga 2. Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Skolverkets nya rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Därför kan undervisningen  12 maj 2020 Sammanfattning av Rapport 2020:7.
Texas longhorn företag

Likvärdig utbildning i grundskolan

Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska. Likvärdig utbildning i svensk grundskola? : en kvantitativ analys av likvärdighet över tid Sverige.

I Läroplan för förskola, Lpfö98 ”anges normerna för likvärdigheten av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål ” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 5). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen Likvärdig utbildning i svensk grundskola?
Hur många individer får en grupp innehålla på ett hunddagis_

elsa and anna
grundskollärarutbildning karlstad
festfixare norrköping
marika nilsson trelleborg
make your license plate

17 nov 2018 Den kommunala skolan i Umeå ska erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet och vårt mål är att alla elever ska nå skolframgång. Det handlar 

saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge; har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen * Behörig är också den som är yngre än 20 år, om denne har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Likvärdig utbildning, olika Det vill säga att ju starkare ekonomi, högre utbildning, större kontaktnät och kulturell kunskap en familj har desto bättre kommer barnen i denna familj att prestera i skolan. Omvända förhållanden gäller för familjer med svag ekonomi, Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU12 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?


När kommer jag träffa den rätte
westinghouse atom smasher pittsburgh pennsylvania

Se hela listan på skolverket.se

Betygsresultat – grundskolan åk 9. Ytterligare åtgärder behöver därmed sättas in för att säkerställa en likvärdig utbildning till alla elever. Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2020/21. Öka … I grundskolan har barn och unga rätt till modersmålsundervisning (Grundskoleförordning 2 kap 9 §). Utöver modersmålsundervisning har eleven rätt till studiehandledning i olika ämnen på sitt modersmål Genom kommungemensam överrenskommelse för likvärdig utbildning, Skolan blir allt mindre likvärdig fre, maj 04, 2012 10:00 CET. Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar en ny rapport från Skolverket. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygresultat ökat kraftigt.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

I Sverige gäller tioårig skolplikt med rätt till utbildning från sex års ålder. om likvärdig utbildning. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800).

Skolverkets ambition är lika tillgång till utbildning och lika möjligheter att nå de nationellt uppställda kunskapsmålen. Under perioden 1998 till 2004 undersöktes likvärdigheten i grundskolan av Skolverket. Den följdes upp 2006 och har även följts upp 2012 i rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”. Titel Likvärdig utbildning?