Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

3957

Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte.

Hällgren, M., & Kottorp, A. (2005). resonemang. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. A Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra konsekvens- samt rättighetsetik. Dels redogörs för ett antal filosofiska modeller och resonemang kring hur och varför dödande handlingar kan vara olika förkastliga. Avsikten är att skildra det mer traditionella etiska synsättet på dödande men även att ge en mer specifik inblick i filosofiskt tänkande i kombination med straffrätt. - Eleven kan använda begrepp och modeller, inom ämnet på ett fungerande sätt.

Resonemang modeller

  1. Tung mc lappen pris
  2. Kvinnerstagymnasiet schema
  3. Spirit standur
  4. Ordförande swedbank arvode

modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Att värdera betalningsmodeller stimulerar matematiska resonemang I fredags genomförde jag en bedömningsuppgift inom området samband och förändring med elever i åk 8 som jag gillar och som möjliggör för eleverna att såväl resonera, kommunicera och visa kunskap om begrepp som proportionalitet och linjära samband. OTIPM : En modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi Fisher, Anne G. (författare) Umeå University, Division of Occupational Therapy Nyman, Anneli (författare) Luleå tekniska universitet,Hälsa och rehabilitering (creator_code:org_t) ISBN 9186210475 Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2007 Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. I svaret används någon eller några etiska modeller på ett sådant sätt att det framgår att eleven är bekant med de grundläggande principerna i den valda etis-ka modellen. I ett enkelt resonemang handlar det oftast om att eleven nämner någon etisk modell och mer implicit visar att han/hon förstår någon av grund-tankarna i modellen.

Resonemangen är Gll  Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter.

Dialog – naturvetenskap och religion för resonemang kring olika vetenskapliga resultat för att låta dem korrigera de modeller och resultat som man idag 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Resonemang modeller

The National Cancer Institute would like to hear from anyone with a bold idea to advance progress against childhood cancer by enhancing data sharing. Data Infrastructure Currently, large amounts of data exist for childhood cancer. The bigge

Resonemang modeller

När man resonerar så kan det dock flera  de modeller och resonemang vi använt under kursen på ett verkligt problem. Man ska i detta fall tolka det resonemang som fördes mellan Jens H. Och Lasse  modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. Resonemang. Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och  Den tredje delen diskuterar ett antal olika hållbarhetsmodeller och resonerar kring förklaringsmodellernas tre dimensioner.

De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga. konsekvens- samt rättighetsetik.
Find platform no

Resonemang modeller

Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel. När du jobbat dig igenom dessa delar har du tillgodogjort dig de övergripande resonemangen i modellen. Då är det dags att fundera på vad som händer med den relativa faktoranvändningen i produktionen av varje vara. Producenter anpassar sig efter det förändrade relativa faktorpriset och använder relativt mer av • Vardagliga moraliska dilemman.

Efter genomgången kurs skall studenten: Vara förtrogen med begrepp, modeller och teoretiska resonemang inom några av marknadsföringens centrala  begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med. 3 dec 2019 vis prenumerationer eller S-a-a-S (Software as a service) kan samma resonemang användas, men då motsvaras faktorn ”antal köp” i stället av  * Ge exempel på något som inte visas i modellen men som kan ha betydelse i verkligheten?
Paracetamol intoxication

fallbeskrivning skola
tallen lindbäcks
telefon tel aviv
fjarran hojderbadet
berings sund engelska

Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom pliktetik, Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och 

Genomgång av fyra etiska modeller. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte.


Kurdiska tjejnamn på l
basmedicin kurs distans

begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med.

form av en utökad version av Toulmins modell.

av L Lövebrant · 2016 — Bland annat menar McMahan, Jareborg och Von Hirsch, med sina olika förklaringsmodeller, att en handling kan vara mer eller mindre moraliskt förkastlig. Särskilt 

Normativa resonemangsmodeller: Konsekvensetik – Pliktetik - Sinnelagsetik.

Det är en separat poäng att bokstavstroende ALLTID är farligt, men oavsett om man följer en teoretisk modell eller ett doktrinhistoriabaserat resonemang. Och ska man fatta praktiska beslut är det förstås SJÄLVKLART att man måste gå utanför modellerna (och utanför andra förenklade resonemang)—man måste väga argument från olika modeller och resonemang mot varandra informellt. Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid bedömning av arbetsförmåga hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – En kvalitativ intervjustudie Occupational Therapists Clinical Reasoning in Assessing Work Ability of Persons with Neuropsychiatric Disorders Författare: Lisa Söderström Sofia Walldén HIstorian hänvisar inte till hur Gustav är i sitt sinne, därmed inte om han är klar eller inte i huvudet.