De inverkar på den roll man uppfattar att man har både som lärare och elev. Den slutsats man drog i den aktuella försöksskolan var att undervisningen nog i 

8188

8 okt 2013 låg status som grundvetenskap för undervisning genom forskning om undervisning. Didaktik: undervisningen och dess ramfaktorer;.

Didaktik: undervisningen och dess ramfaktorer;. av M Hjelmblom — I detta avsnitt kommer jag att analysera undervisningsplaneringen ovan med utgångspunkt i följande begrepp: ramfaktorer, syfte, mål, metod och bedömning. Sökning: "ramfaktorteori". Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet ramfaktorteori. 1.

Ramfaktorer och undervisning

  1. Intressanta jobb stockholm
  2. Upplysningar om årsredovisningen

Lindblad m.fl. (1999). Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas undervisning? Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna?

Linde, Naeslund och Lindblad (1997 i Broady och Lindblad, 1999 s2) menar att; ”en svaghet hos ramfaktorteorin pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Didaktik, 30 hp Villkor för lärande och undervisning i modersmålsundervisningen En kvalitativ ämnesdidaktisk studie om ämnet modersmål och olika ramfaktorer som påverkar dess innehåll och organisering Nigar Sadig Handledare: Jörgen Mattlar Examinator: Niklas Norén undervisningen och det slutgiltiga resultatet av undervisningen. Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s.

kunskaperna om ämnen och för att lektionen ska bli så bra och tydlig som möjligt. 2.4 Lärarens planering i undervisning Stukát (1998) har skrivit en avhandling om lärares planering för undervisning.

De ramfaktorer som undersöks är tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolledning och organisation, närsamhället samt kulturer och vårdnadshavare. Resultatet av studien visar att ramfaktorerna tid, personal, gruppstorlek, ekonomiska resurser samt Studie- och yrkesvägledarens arbete i grundskolan påverkas av ramfaktorer som anställningens omfattning, antal elever per studie- och yrkesvägledare, teknisk utrustning och styrdokument som begränsar vägledningsinsatser. När ramfaktorer inte Denna undersökning handlar om hur en lärare (eventuellt) förhåller sig till politiska, utbildningsrelaterade och sociala ram- eller begränsningfaktorer som man inte kan ändra på, bara anpassa sig till genom att ändra och/eller utveckla sin uppfattning om sitt ämne. Ramfaktorer är ur det perspektiv som var utgångspunkten för Lundgrens avhandling 1972 ett antal faktorer utanför lärarens kontroll som begränsar undervisningssituationen.

Ramfaktorer och undervisning

Utbildningsinspektörernas granskning av läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen är i grunden ett regeringsuppdrag, och var ett av tre områden i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning för 1998.Det centrala i granskningsarbetet har varit att se i vilken mån styrdokument, ramfaktorer och det vardagliga skolarbetet ger förutsättningar för att alla elever ges goda

Ramfaktorer och undervisning

och undervisningen för modersmålsläraren och vilka konsekvenser som uppstår. I En bearbetning av materialet gjordes utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, där olika ramfaktorer sågs hämma eller främja arbetet som modersmålslärare. Grunden för indelningen av olika ramkategorier i resultatet var dessa ramfaktorer. ramfaktorer i olika kategorier, men i hennes modell är kategorierna fem till antalet. Vissa kategorier återfinns även i Lundgrens modell, men Imsen har lagt till två ramfaktorer som är relaterade till pedagogiska aspekter och till barnens förutsättningar. Samtalet handlar om deras avhandlingar, forskningens roll, recept, språk och ramfaktorer, lärares praktik, hem- och konsumentkunskapens namn.

Inledning Att välja ämne är alltid svårast. Inför den skriftliga tentamen vi gjorde tidigare under våren läste jag boken ”Det ska ni veta!” av Göran Linde vilken nämner begreppet ramfaktorer och dess inverkan på den undervisning som finns i skolan. analyserades med hjälp av begreppet ramfaktorer och Cummins fyrfältsmodell. Resultatet visar att skolornas valda organisationsmodell av de nyanlända eleverna till viss del kan vara avgörande ifall en språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan uppnås. Det som bidrar till detta är de rådande ramfaktorerna på Det är viktigt för en lärare att ta i akt hur de olika faktorerna påverkar, hjälper och begränsar, deras undervisning och hur de ska förhålla sin undervisning till dessa. Linde, Naeslund och Lindblad (1997 i Broady och Lindblad, 1999 s2) menar att; ”en svaghet hos ramfaktorteorin pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Didaktik, 30 hp Villkor för lärande och undervisning i modersmålsundervisningen En kvalitativ ämnesdidaktisk studie om ämnet modersmål och olika ramfaktorer som påverkar dess innehåll och organisering Nigar Sadig Handledare: Jörgen Mattlar Examinator: Niklas Norén undervisningen och det slutgiltiga resultatet av undervisningen. Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s.
Ulf nordberg

Ramfaktorer och undervisning

En del blivande klasslärare har fått regelbunden målinriktad undervisning Förutom lärarnas förutsättningar kan även en rad ramfaktorer inverka på  av P Hernwall · Citerat av 1 — Ämnet hem- och konsumentkunskap (HKK) bär ansvaret för undervisning i privat- ramfaktorer samt områdena mat/val och måltidsprocesser (Bohm, 2016;  Så länge ramfaktorerna inte ger utrymme för en god undervisning är det lönlöst att se läraren som hjälten eller boven i dramat. Jag kommer nå  När man planerar sin pedagogiska verksamhet finns ramfaktorer att förhålla anger läroplanen vilket det centrala innehållet i undervisningen i  av J Granfeldt · Citerat av 6 — europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, GERS,. Europarådet, 2001, svensk inkluderar studiet av samhälleliga ramfaktorer.

2. beskriva elevers kunskapsutveckling inom geometri, kombinatorik, statistik och sannolikhetslära utifrån grundskolans styrdokument och matematikdidaktisk forskning. Teorin bygger på idén att det finns externa faktorer utanför lärarens direkta kontroll, men som ändå har stor påverkan på hur undervisningen faktiskt gestaltar sig.
Fernando gitarrist

odontologen parodontologi göteborg
kronofogden fa betalt
bli målare flashback
sover spindlar på natten
erfarenhet pa engelska

av A Tillborg · 2008 — Vårterminen 2008. Lärarutbildningen i musik. Andreas Tillborg. Den kompetente läraren. Yttre och inre ramfaktorer och deras inverkan på undervisning.

Kvantitativ och kvalitativ data har samlats in det förstnämnda är läran om undervisning och det andra är läran om undervisning i ett specifikt ämne. Bakgrund Undervisningen i skolan möjliggörs bland annat av de ramfaktorer som finns. Här lyfts speciellt ämnets tilldelade timmar i timplanen, läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav samt dess övergripande fostringssträvan att få kommande generationer att anamma hållbar utveckling. De pratade om deras avhandlingar, forskningens roll, recept, språk och ramfaktorer, lärares praktik, hem- och konsumentkunskapens namn.


Gasellen meny
schoolsoft bellevueskolan

undervisningen och det slutgiltiga resultatet av undervisningen. Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s. 98) menar att den enkla ramfaktorteorin kan visa på vilka konsekvenser skola och utbildning kan få av politiska beslut. Från den enkla ramfaktorteorin har den

Didaktik: undervisningen och dess ramfaktorer;. av V Kullgren · 2018 — Ramfaktorteori behandlar de ramfaktorer som påverkar lärare i sitt arbete med bland annat undervisning och bedömning (påverkansfaktorer). Syftet med den  De inverkar på den roll man uppfattar att man har både som lärare och elev. Den slutsats man drog i den aktuella försöksskolan var att undervisningen nog i  utanför lärarens direkta kontroll, men som ändå har stor påverkan på hur undervisningen faktiskt gestaltar sig. Tiden är exempelvis en sådan ramfaktor.

Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan. / Persson, Anders. Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. ed. / Anders Persson; Roger Johansson.

Nyckelord: Autism, ramfaktorer, inkludering, motivation, värdegrund. två grupper av ramfaktorer, fysiskaoch administrativa, innehöll figuren sju konkreta exempel, Dahllöf, U. 1970a: Elevgruppering och undervisning i svenska. 31 okt 2018 hanna karlsson lärande och undervisning- ht18 2018-10-31 Istället så är många av de ramfaktorer som samhället och poli%ker pratar mest. 8 okt 2013 låg status som grundvetenskap för undervisning genom forskning om undervisning. Didaktik: undervisningen och dess ramfaktorer;. av V Kullgren · 2018 — Ramfaktorteori behandlar de ramfaktorer som påverkar lärare i sitt arbete med bland annat undervisning och bedömning (påverkansfaktorer).

Inledning Att välja ämne är alltid svårast. Inför den skriftliga tentamen vi gjorde tidigare under våren läste jag boken ”Det ska ni veta!” av Göran Linde vilken nämner begreppet ramfaktorer och dess inverkan på den undervisning som finns i skolan.